slk-SK

GDPR

Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov nahrádza Smernicu 95/46/ES o ochrane údajov a bolo navrhnuté tak, aby zosúladilo predpisy o ochrane osobných údajov v celej Európe s cieľom chrániť a posilniť ochranu súkromia všetkých občanov EÚ a pretvoriť spôsob akým organizácie v regióne pristupujú k ochrane osobných údajov.
 
Na tejto stránke nájdete odpovede na často kladené otázky, príslušnú dokumentáciu, odkazy na užitočné externé zdroje a kontaktné údaje, ak potrebujete ďalšie informácie o GDPR.
 
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY OHĽADNE GDPR:
 

ČO JE GDPR?

GDPR  nahradí súčasnú smernicu EÚ o ochrane údajov 95/46/ES a bude priamo účinná vo všetkých členských štátoch EÚ a EHP od 25. mája 2018.
GDPR výrazne zmení právne prostredie  ochrany osoných údajov v EÚ, stanovuje prísnejšie požiadavky, dotýka sa viacerých spoločností a stanovuje potenciálne vyššie sankcie. Spoločnosti napríklad musia:
  • Implementovať programové opatrenia na zabezpečenie a aktívne preukázanie súladu
  • Implementovať vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu práv fyzických osôb pri navrhovaní systému spracúvania a pri spracúvaní údajov
  • Vykonávať hodnotenia vplyvu ochrany údajov pri vysoko rizikových spracovateľských činnostiach
  • Implementovať špecificky navrhnutú a štandardnú ochranu údajov
  • Implementovať oznamovanie o porušení ochrany osobných údajov

 Ako sa Coface pripravuje na GDPR?

Spoločnosť Coface sa zaväzuje k ochrane osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, s prísnymi predpismi, kontrolami a dohľadom nad dodržiavaním predpisov, aby sme zabezpečili, že údaje budú správne uchovávané a používané.
Spoločnosť Coface zriadila celoskupinový program GDPR s kľúčovým výkonným sponzorstvom, ktorý pokrýva svoje ovplyvnené dcérske spoločnosti a pobočky. Činnosti spracúvania údajov, ktoré zahŕňajú údaje o jednotlivcoch v EÚ, s ú predmetom preskúmania vrátane aplikácií a databáz, nariadení, postupov a procedúr, ktoré zabezpečujú, že naši zamestnanci, partneri a predajcovia spracúvajú osobné údaje v súlade s požiadavkami GDPR.
Spoločnosť Coface využíva sieť pracovníkov zodpovedných za dodržiavanie právnych predpisov v jednotlivých krajinách a tímov pre doržiavanie zásad skupiny, aby zabezpečili trvalé dodržiavanie GDPR v budúcnosti.
 

Ako  budem ovplyvnený ako klient spoločnosti Coface?

GDPR sa nevzťahuje iba na organizácie, ktoré sa nachádzajú v rámci EÚ, ale bude sa vzťahovať aj na organizácie, ktoré sa nachádzajú mimo EÚ, ak ponúkajú tovar alebo služby alebo údaje o subjektoch EÚ. Vzťahuje sa na všetky spoločnosti, ktoré spracovávajú a uchovávajú osobné údaje dotknutých osôb s bydliskom v Európskej únii, bez ohľadu na to, kde spoločnosť sídli.
GDPR môže vyžadovať aktualizáciu určitých ustanovení o ochrane osobných údajov v zmluvách so zákazníkmi, aby odrážali zmeny požadované v GDPR. Ak sú potrebné zmeny požadované v GDPR, budeme Vás kontaktovať, aby ste poskytli akékoľvek nové podmienky ochrany osobných údajov alebo upozornenia, ktoré sú vyžadované.
 

Som klientom Coface mimo EÚ. Ako budem ovplyvnený?

Teritoriálny rozsah pôsobnosti GDPR je širší a môže sa vzťahovať na organizácie, ktoré nemajú sídlo v EÚ, ale ponúkajú tovar alebo služby fyzickým osobám v EÚ a/alebo monitorujú správanie fyzických osôb v EÚ. Spoločnosť Coface skúma všetky svoje spracovateľské 4innosti, ktoré zahŕňajú fyzické osobyv v EÚ, aby zistili, či sa uplatňuje širší územný rozsah pôsobnosti. V prípade nutnosti aplikácie, spoločnosť Coface vykoná potrebné kroky, ktoré môžu zahŕňať aktualizáciu obchodných podmienok tak, aby odrážali zmeny požadované GDPR.
 

Môžem nahliadnuť do Vaších pravidiel ochrany osobných údajov?

Prechádzame všetky naše zmluvy a procesy a pracujeme na aktualizácii všetkých potrebných zmlúv tak, aby boli v súlade s GDPR.
V krátkej dobe bude oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Coface k dispozícii na stiahnutie kliknutím na odkaz nižšie.
 

Môžem už teraz aktualizovať svoju dokumentáciu tak, aby obsahovala doložky kompatibilné s GDPR?

Aktívne preverujeme dokumentáciu pre klientov v súlade s GDPR a komunikujeme s klientmi podľa potreby. Vytvorili sme oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Coface, ktoré je k  dispozícii na stiahnutie krátkym kliknutím na nižšie uvedený odkaz, s cieľom informovať fyzické osoby o ich právach a o tom, ako spoločnosť Coface spracúva osobné informácie pri poskytovaní služieb.
 
DÔLEŽITÉ GDPR DOKUMENTY PRE KLIENTOV COFACE
 
Coface Privacy Notice
 
Európska komisia:
https://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/index_sk.htm
 
Všeobecné nariadenie o ochrane údajov:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=SK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG
 
KONTAKTUJTE NÁS
V prípade, že máte ďalšie otázky ohľadne implementácie GDPR, môžete sa obrátiť:
  • na Vášho account manažéra;
  • alebo kontaktovať Coface e-mailom na ochranadat-Slovakia@coface.com; alebo
  • napísať na adresu Coface Slovensko, Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava.
Nahor
  • Slovak
  • English