slk-SK

Ochrana dát

Spoločnosti Coface v súvislosti s ich podnikateľskou činnosťou spracúvajú osobné údaje v zmysle článku 4 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR"). Údaje sú spracúvané na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov spoločností Coface v súvislosti s ich poisťovacou činnosťou, činnosťami súvisiacimi s vypracovaním obchodných informácií a vymáhaním pohľadávok. Spoločnosti Coface môžu na tento účel spracúvať tieto osobné údaje:
 • údaje o osobách, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
 • údaje o jednotlivcoch zastupujúcich hospodárske subjekty, ktoré sú zverejnené vo verejných registroch;
 • údaje o osobách, ktoré sú kontaktnými osobami podnikov, v súvislosti s ich profesionálnou funkciou.
 

Kto je správcom osobných údajov?

V závislosti od účelu, na ktorý spracúvame údaje, bude správcom osobných údajov jedna alebo viac spoločností skupiny Coface na Slovensku:
Compagnie francaise d´assurance pour le commerce extérieur, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Coface Slovakia Services s.r.o.
Ďalej len “Coface Slovensko”
 
Adresa: Všetky spoločnosti majú sídlo na Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika.
E-mail: ochranadat-Slovakia@coface.com
 

Prečo spracúvame osobné údaje / aký je účel spracúvania údajov?

Coface Slovensko spracúva osobné údaje na tieto účely:
 • uzatváranie a vykonávanie zmlúv so zákazníkmi a zmluvnými stranami;
 • hodnotenie dôveryhodnosti hospodárskych subjektov vrátane vypracovania správ a zdieľania takýchto správ s našimi zákazníkmi; na tento účel spoločnosti Coface Slovensko spracúva osobné údaje fyzických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a fyzické osoby zastupujúce hospodárske subjekty, ktorých údaje sú zverejnené vo verejných registroch. Údaje pochádzajú z a) z verejných registrov, ako je obchodný register, a b) priamo od príslušných podnikov;
 • poistenie pohľadávok – na tento účel spoločnosť Coface Slovensko spracúva osobné údaje o dlžníkoch našich klientov. Údaje sú poskytnuté od našich zákazníkov.
 • plnenie zákonnej povinnosti, ako je boj proti praniu špinavých peňazí a boj proti financovaniu terorizmu, v súvislosti so záväzkami vyplývajúcimi zo slovenskými právnymi predpismi o boji proti praniu špinavých peňazí a boja proti financovaniu terorizmu, napr. zákona č. 287/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých a iných právnych ustanovení, ktoré ukladajú spoločnosti Coface povinnosť registrovať alebo oznamovať určité udalosti a spracúvať osobné údaje na tento účel.
 • marketingové účely.

Aké osobné údaje spracúvame a odkiaľ pochádzajú?

Coface Slovensko spracúva nasledovné osobné údaje:
 • registračné a identifikačné údaje fyzických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť s pôvodom priamo od podnikateľov alebo verejných registrov, ktoré zhromažďujeme v súvislosti s našimi činnosťami v oblasti poistenia, faktoringu alebo vymáhania pohľadávok;
 • finančné údaje podnikov s pôvodom priamo v podnikoch alebo zmluvných partnerov týchto podnikov, ktoré sme vybrali v súvislosti s našimi aktivitami v oblasti poisťovníctva, vypracovaním obchodných informácií a vymáhaním pohľadávok. Finančné údaje môžu zahŕňať ukazovatele úverového ratingu a ekonomickej životaschopnosti vypočítané automaticky na základe iných informácií, ktoré máme k dispozícii, o príslušnom hospodárskom subjekte;
 • kontaktné údaje podnikov a ich zamestnancov, ktoré vznikli priamo od týchto osôb alebo od zmluvných partnerov týchto podnikov, ktoré sme získali v súvislosti s našimi činnosťami v oblasti poisťovníctva, vypracovaním obchodných informácií a vymáhaním pohľadávok;
 • údaje o jednotlivcoch zastupujúcich hospodárske subjekty, ktoré sú uvedené vo verejných registroch.
 

Dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátanie profilovania?

Radi by sme Vás informovali, že osobné údaje podnikateľov zaradených do ekonomického informačného systému Coface podliehajú automatizovanému hodnoteniu (profilovaniu) na účely týkajúce sa posúdenia platobného rizika v súlade s čl. 22 GDPR. Spracúvanie údajov sa vykonáva na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov spoločnosti a príjemcov údajov spoločnosti Coface. Každá osoba, ktorej údaje sú takto spracúvané, má právo vzniesť námietky voči takémuto spracúvaniu.
 

Kto sú príjemcovia osobných údajov?

Osobné údaje, ktorých správcom je jedna či viacej spoločností Coface Slovensko, môžu byť sprístupnené:
našim zákazníkom, vo forme správy, pre legitímne účely týchto subjektov súvisiacich s overovaním zmluvných obchodných partnerov;
ostatným spoločnostiam skupiny Coface, vrátane slovenských a zahraničných spoločností, na legitímne účely súvisiace s tokom údajov v rámci skupiny podnikateľov.
 

Ako dlho sa budú osobné údaje spracúvať?

Coface Slovensko uchováva osobné údaje tak dlho, ako je potrebné alebo povolené s ohľadom na účel/y, na ktoré boli získané. Kritériá používané na stanovenie našich retenčných období zahŕňajú: (i) čas, ktorý má spoločnosť Coface Slovensko trvalý vzťah s našimi klientom a poskytuje mu služby; (ii) či existuje právny záväzok, ktorému podlieha spoločnosť Coface Slovensko; a (iii) či je vzhľadom na naše právne postavenie vhodné (napríklad pokiaľ ide o uplatniteľné obmedzenia, súdne spory alebo regulačné vyšetrovanie).
 

Práva dotknutých osôb a spôsoby ich uplatňovania

Všetky osoby, ktorých údaje spracúva spoločnosť Coface Slovensko (subjekty údajov), majú právo požadovať prístup k ich osobným údajom, právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania takýchto údajov, právo namietať proti spracúvaniu (v prípadoch oprávnených GDPR) a právo podať sťažnosť orgánu dohľadu. Osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané na účely marketingu, majú právo vzniesť námietky.
Ak je spracúvanie založené na danom súhlase so spracúvaním Vašich osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov, máte právo kedykoľvek odstúpiť od súhlasu bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť spracúvania na základe súhlasu pred jeho odvolaním.
 

Kontaktné údaje týkajúce sa spracúvania osobných údajov

Všetky záležitosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov spoločnosťou Coface Slovensko smerujte na:
E-mailom: ochranadat-Slovakia@coface.com
Poštou: Compliance Officer, Coface Slovensko, Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
 
Identifikácia žiadajúcej osoby
Pri poskytovaní akýchkoľvek informácií obsahujúcich osobné údaje môže spoločnosť Coface Slovensko poskytnúť takéto informácie iba dotknutej osobe (alebo jej právnemu zástupcovi). Preto spoločnosť Coface Slovensko môže požadovať poskytnutie informácií a dokumentov na to, aby dostatočne identifikovala dotknutú osobu predtým, ako jej posiela takého informácie.
Nahor
 • Slovak
 • English