slk-SK

Podmienky používania

Podmienky používania internetových stránok Coface Slovensko

Webové stránky Coface.sk prevádzkuje spoločnosť Coface Slovakia Services s.r.o. (ďalej len Coface Slovensko).Vstupom, prehliadaním alebo akýmkoľvek používaním webových Coface Slovensko, bez výhrad potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete podmienkam používania webových stránok spoločnosti Coface Slovensko Rovnako sa zaväzujete ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať. Coface Slovensko si vyhradzuje právo tieto podmienky alebo informácie uvedené na webovej stránke kedykoľvek upraviť alebo zmeniť. Ak s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, tieto webové stránky nepoužívajte.
 

Používanie stránok

Spoločnosť Coface Slovensko umožňuje prezeranie a preberanie materiálov, či poskytnutých informácií z tejto webovej stránky iba na osobné a nekomerčné používanie, a tieto sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom. Užívateľ stránok sa zaväzuje neporušovať autorské a iné práva duševného vlastníctva.
Publikovanie informácií a materiálov na tejto webovej stránke neznamená, že sa týmto poskytujú licencie alebo práva na ich používanie v zmysle predpisov na ochranu autorského alebo iného práva duševného vlastníctva. Bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Coface Slovensko nie je povolené z webovej stránky kopírovať, zverejňovať, napodobovať alebo rozširovať texty, logá, grafické prvky, zvuk ani obraz, a to ani ako celok, ani ich časti. Neoprávnené používanie informácií a materiálov z tejto webovej stránky v akejkoľvek forme bude porušením právnych predpisov o autorskom práve a iných právnych predpisov na ochranu práv duševného vlastníctva.
 

Právna zodpovednosť

Informácie publikované na tejto webovej stránke vychádzajú z informácií, ktoré poskytuje Coface Slovensko za účelom informovania verejnosti o ponukách produktov, službách a činnostiach spoločnosti Coface Slovensko Tieto informácie a materiály majú len informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Informácie môžu byť zmenené alebo aktualizované bez upozornenia. Žiadne materiály, informácie, ani ďalšie formy komunikácie, ktoré budú prijaté, sa nebudú považovať za dôverné, ani súkromné a Coface Slovensko nepreberá ohľadom nich žiadnu zodpovednosť. Coface Slovensko nezodpovedá za prípadné škody alebo iné ujmy spôsobené používaním internetovej stránky, ktoré by vznikli akejkoľvek tretej osobe nezáväzným použitím týchto informácií. Coface Slovensko nezodpovedá za správnosť údajov, ktoré na internetovú stránku preberá od tretích osôb alebo z iných ako vlastných zdrojov.
 

Príspevky používateľov

Akékoľvek materiály, informácie, či iné formy komunikácie používateľov, ktoré budú uverejnené na tejto webovej stránke, sa nepovažujú za dôverné a nepodliehajú ochrane obchodného tajomstva. Spoločnosť Coface Slovensko nepreberá ohľadom týchto materiálov, informácií a komunikácie zodpovednosť za ich použitie. Zakazuje uverejňovať alebo prenášať na webovú stránku akékoľvek protiprávne, výhražné, hanlivé, obscénne materiály alebo iné materiály urážajúce ľudskú dôstojnosť alebo s akýmkoľvek diskriminačným charakterom.
 

Dostupnosť stránok

Spoločnosť Coface Slovensko robí všetko preto, aby jej stránky boli dostupné a použiteľné čo najširšou skupinou návštevníkov. Stránky sú vytvárané v súlade so štandardami medzinárodného konzorcia W3C a testované v rôznych internetových prehliadačoch. Niektoré stránky potrebujú pre správne fungovanie zapnutú podporu jazyka JavaScript. Stránky spoločnosti Coface Slovensko sú v súčasnosti použiteľné v aktuálnych verziách majoritných prehliadačov (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera).
 

Ochrana údajov

Coface Slovensko spracúva osobné údaje používateľov tejto webovej stránky za účelom uplatnenia práv a povinností, ktoré vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v SR.
Coface Slovensko spracúva o používateľoch tejto webovej stránky nasledovné údaje: adresné, identifikačné, príp. ďalšie osobné údaje (napr. lokalizačné údaje), ktoré používateľ webovskej stránky uvedie za účelom sprístupnenia alebo poskytnutia služby prostredníctvom tejto webovskej stránky a ktorých spracovanie ukladá zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v platnom znení. Prevádzkovateľom osobných údajov je výhradne Coface Slovensko alebo ním poverené osoby. Osobné údaje uchováva Coface Slovensko len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, na ktorý sa spracúvajú.
 

Ochrana súkromia

Pokiaľ si prezeráte webové stránky Coface Slovensko, bez toho, aby ste sa prihlásili do niektorej z personalizovaných sekcií alebo služieb (napr. Cofanet, ICON), nedochádza prostredníctvom cookies k spracúvaniu, ani získavaniu vašich osobných údajov. Ak webové stránky používajú súbory cookies na spracúvanie personalizovaných, teda osobných údajov, ktoré je možné priradiť ku konkrétnej osobe užívateľa, uplatňujú sa pravidlá definované zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
 

Cookies

Čo je súbor cookie?
Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, vo vašom počítači sa vytvorí malý textový cookie súbor. Ak tú istú stránku navštívite nabudúce, vďaka nemu sa pripojíte rýchlejšie. Okrem toho vás stránka „spozná“ a ponúkne vám informácie, ktoré preferujete, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy alebo vám umožní vstup bez opätovného zadávania hesla. Cookie je teda krátka jednoduchá požiadavka na webový server cez internetový prehliadač (napr. Internet Explorer, Google Chrome). Cookie je súbor „pasívny“ a neobsahuje žiadne softvérové programy, vírusy alebo spyware.
 
Prečo cookies?
Cookie je balíček, ktorý obsahuje informácie z vášho webového prehliadača a konkrétneho webového servera. Ak webový prehliadač pristupuje znova na webový server, server môže jednoduchšie a rýchlejšie čítať a reagovať na tieto informácie. Cookies vám zaistia užívateľsky prívetivé prostredie, bezpečnosť mnohých on-line ponúk a služieb.
 
Čo je uložené v cookies?
Cookies ukladá dáta v malom textovom súbore, ktoré umožňujú rozpoznať internetové stránky. Je to balíček užitočných informácií, ktoré vám zlepšia a zjednodušia zážitok z internetu. Ide napr. o nastavenie uloženia jazyka, aby ste sa automaticky pripojili na stránku vo vašom jazyku, umožnia vám zostať prihlásený vo vašom maile, zaručia bezpečné online bankovníctvo, alebo si napríklad zapamätajú položky v nákupnom košíku internetového obchodu.
 
 
Ako ovládať cookies?
Váš prehliadač vám ponúka nástroje pre správu nastavení cookies. Nastavenia vášho prehliadača je možné urobiť rôznymi spôsobmi. Napríklad, aby užívateľ pred každým cookie, ktorý bude uložený na počítači, potvrdil túto možnosť, alebo si jednoducho špecifikoval, aby výskyt cookies oznamoval iba na konkrétnych webových stránkach (vašich obľúbených). Každý prehliadač umožňuje odstrániť cookies, či už konkrétne alebo všetky. Takisto je možné nastaviť prehliadač tak, aby odmietal všetky cookies. V tomto prípade však je možné, že vaše prehliadanie na stránkach internetu nebude plnohodnotné, lebo väčšina internetových služieb sa spolieha práve na cookies.
Cookies sú užitočné, pokiaľ ich majitelia stránok nezneužijú na nepovolený zber údajov. Ak cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z vášho disku vymazávať. Naše súbory cookie sa nepoužívajú na rozpoznanie vašej identity. Slúžia len na to, aby sme vám spríjemnili používanie nášho portálu. Coface Slovensko využíva súbory cookie len na vyššie uvedené účely a nevyužíva ich na zber osobných údajov na iné použitie.
Nahor
  • Slovak
  • English