Novinky a publikácie
22. 07. 2015
Country risk a ekonomické štúdie

Automobilový sektor v SVE je silne závislý od zahraničných investícií – vidieť však pozitívny vývoj v domácom dopyte

Automobilový sektor v SVE je silne závislý od zahraničných investícií – vidieť však pozitívny vývoj v domácom dopyte

Región strednej a východnej  Európy sa stal atraktívnym miestom pre investície svetových výrobcov automobilov. V roku 2014 bolo v strednej a východnej Európe vyrobených  3,6 milióna vozidiel, čo predstavuje 21 % celkovej produkcie EÚ. Ako ďalej vyplýva z unikátnej analýzy Coface o automobilovom priemysle v regióne SVE, v šiestich najvýznamnejších krajinách s výrobou vozidiel je 33 závodov automobilov, z ktorých väčšina vznikla ako priama zahraničná investícia. Analýza ukazuje, že aj napriek vysokej dynamike predaja vozidiel vyrobených v týchto závodoch, zostáva región SVE stále závislý na zahraničnom dopyte.

Automobilový priemysel hrá významnú úlohu vo vývoji ekonomík strednej a východnej Európy

Región SVE dokázal prilákať priame zahraničné investície predovšetkým kvôli atraktívnym nákladom na pracovnú  silu, geografickej polohe, vzdelanej pracovnej sile a zlepšujúcemu sa podnikateľskému prostrediu. Analýza Coface preto podrobne rozoberá krajiny s významným objemom vyrobených áut: Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. Práve vďaka Škode a Dacii má región dve obzvlášť silné miestne značky, ktoré prežili na konkurenčnom globálnom trhu kvôli silným priamym zahraničným investíciám.

Výroba dopravných prostriedkov a zariadení má merateľný vplyv na produkciu vývozu zo strednej a východnej Európy. Pre niektoré krajiny v regióne, ako Maďarsko, Česko a Slovensko predstavuje tento sektor zhruba desatinu ich celkového objemu výroby. Nemalou mierou sa podieľa aj na tvorbe pracovných miest. Zamestnáva viac ako 850 000 pracovníkov (za rok 2013, v 6 analyzovaných krajinách)

„Počet vyrobených vozidiel v regióne strednej a východnej Európy sa za ostatných desať rokov viac než  zdvojnásobil,“konštatuje Grzegorz Sielewicz, ekonóm Coface pre strednú a východnú Európu.„Slovensko, Česká republika a Rumunsko boli v tomto smere najúspešnejšie. Výroba automobilov sa tu strojnásobila, alebo dokonca zvýšila štvornásobne. Je však potrebné poznamenať, že vysoká dynamika rastu nemôže byť donekonečna aj v dôsledku prípadného nasýtenia trhu,“upozorňuje.

Silná orientácia na export

Vývoz áut sa významnou mierou podieľa na zahraničnom obchode regiónu SVE. V prípade  Slovenska je to až 25 % z celkového vývozu krajiny. Výroba automobilov SVE je tak silne závislá od zahraničného dopytu, keďže väčšina výroby je učená na zahraničné trhy. Hocako, súčasný vývoj ukazuje, že eurozóna – ako hlavný vývozný trh - sa odrazila od dna a má lepšie vyhliadky na zvýšenie dopytu. Vzhľadom k týmto pozitívnych trendov v eurozóne a ďalších európskych krajinách tak dopyt po vozidlách rastie.

Hoci zhoršenie dopytu z Ruska veľmi negatívne ovplyvňuje tento sektor, nateraz to kompenzuje zvýšený dopyt z iných exportných destinácií, ako aj väčšia spotreba na domácich trhoch.

Zlepšenie domáceho dopytu podporuje tuzemský predaj vozidiel

No kým na zahraničných trhoch čelí automobilový sektor a dopyt nejasným vyhliadkam, pozitívny vývoj badať na domácich trhoch jednotlivých krajín. Domáci dopyt ťaží z lepších vyhliadok spotreby domácností, pozitívneho vývoja pracovného trhu, utlmenej inflácii, nízkym cenám ropy, rastúcej dôvere spotrebiteľov a atraktívnym úrokovým sadzbám. Vyšší sklon spotrebiteľov míňať sa tak odráža aj na dynamických predajoch automobilov v krajinách SVE. Zákazníkmi sú však nielen domácnosti, ale aj firmy, ktoré obnovujú a rozširujú vozidlový park osobných a úžitkových vozidiel. Úžitkové vozidlá dokonca generujú vyššie predaje aj zásluhou rastu HDP eurozóny, ktorý na tento rok Coface predpovedá 1,5 %. Zvýšený dopyt po úžitkových vozidlách je zároveň pozitívnou správou najmä pre poľské výrobné závody, kde sa vyrábajú veľké objemy ľahkých úžitkových vozidiel.

Hocako, ani vyšší domáci dopyt nepostačí, aby sa sektor v  regióne stal úplne nezávislý od zahraničného dopytu. Aj preto sa zároveň nedajú vylúčiť riziká pre sektor, najmä v prípade zhoršenia podmienok na zahraničných trhoch, aj keď vyšší potenciál rastu domáceho dopytu tieto riziká môže zmierniť. Výrazne by sektor nemal ovplyvniť ani nižší export do Ruska, hlavne keď sa situácia v Eurozóne zlepšuje.

Zvýšenie predajnosti sa neodráža pri všetkých výrobcoch aj vo zvýšení ziskovosti

Hoci región strednej a východnej Európy ukazuje rast predaja automobilov, tieto vyššie objemy sa neodrážajú zákonite aj na nárastu ziskovosti jednotlivých výrobcov automobilov. Mnohí z nich stále zápasia s nadvýrobou či očakávaniami zákazníkov získať výrazné zľavy.

Stiahnuť túto tlačovú správu : Automobilový sektor v SVE je silne závislý od zahraničných invest... (154,63 kB)
Nahor
  • Slovak
  • English