Služby klientom

Obchodné informácie

Prevencia rizika nezaplatenia sa začína získaním relevantných a aktuálnych informácií o odberateľoch a ich podnikateľskom prostredí. Analýza týchto informácií je nevyhnutná pre správne rozhodovanie. Naše obchodné informácie Vám poskytnú nielen kľúčové dáta, ale aj odporúčania na prevzatie akceptovateľného rizika.
 
COFACE REFLEKTUJE NA VAŠE POTREBY
V rámci riadenia rizík sa spoliehame na silu globálnej informačnej siete, podporenej členmi “Coface Partner”, ktorí prispievajú informáciami v reálnom čase.
Zhromaždené a analyzované informácie sú klientom dostupné v niekoľkých formách: komplexná kreditná informácia, sumárny indikátor jednotlivých rizík a rôzne odporúčacie nástroje na prevenciu rizika. S našimi službami hodnotenia kreditného rizika môžete optimálne riadiť rozvoj svojich obchodných aktivít. V strednej Európe sú služby obchodných informácií doplnené radom ďalších produktov, určených pre spoločnosti, ktorí nemajú poistené pohľadávky.
Obchodné informácie
Príklad z praxe
Slovenský dodávateľ pre automobilový priemysel nakupuje diely od niekoľkých talianskych malých a stredných podnikov pre nové hybridné vstrekovacie motory popredného výrobcu automobilov. Akékoľvek zlyhanie na strane svojich dodávateľov by ohrozilo túto kľúčovú zmluvu pre jeho podnikanie.
 
Coface poskytne tomuto dodávateľovi súhrnné a relevantné informácie o každom jeho subdodávateľovi, pripravené expertmi Coface vo forme komplexných kreditných informácií, ktoré sú aktualizované niekoľkokrát ročne.
 
Na základe týchto informácií sa dodávateľ rozhodne prehodnotiť portfólio troch subdodávateľov. Súhlasí s navýšením objemu obchodu s dvoma odberateľmi a znížením s tretím. Podľa kreditnej informácie by vlastné imanie tohto odberateľa nepostačovalo na zabezpečenie kapitálových výdavkov, nevyhnutných pre jeho posun do ďalšej technologickej úrovne.

Naša ponuka šitá na mieru vašim potrebám

Excellent Sme

Coface Select

Coface Select Premium

Obchodné informácie

Monitoring

Marketingové služby

Business Finder

Coface Risk Monitor

  • Slovak
  • English